સુવિચાર :- "શિક્ષક પોતે શીખતો ન રહે તો તે કદી શીખવી ન શકે - રવીન્દ્રનાથ ટાગોર જીવનમાં કોઈ પણ માણસને ખોટો ના સમજવો. તેના પર વિશ્વાસ રાખવો. કેમકે એક બંધ ઘડીયાળ પણ દિવસમાં ૨ વાર સાચો સમય બતાવે છે. કોઈ કામ માટે ભીતરનો અવાજ ના પાડે તો તે કામ છોડી દેજો, અન્યથા પસ્તાવવાનો વખત આવશે.

महात्मा गांधी अने सफाई चित्र स्पर्धा 2014

Posted by જાદવ નરેન્દ્રકુમાર રાવજીભાઈ (મો.નં.૯૯૦૪૦૭૩૫૦૮)  
Tagged as:
09:43 AM

About the Author

Write admin description here..

પ્રાથમિક મિશ્રશાળા-નવી વસાહત-વેડચના આ બ્લોગની મુલાકાત બદલ આપનો ખુબ-ખુબ આભાર

Proudly Powered by Blogger.
back to top